شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
//اتاقک یونیزاسیون

اتاقک یونیزاسیون

کارکرد بسیاری از آشکارسازهای تابش هسته ای مبتنی براستفاده از یک میدان الکتریکی برای جداسازی و شمارش یون های (یاالکترونهای) تشکیل شده در اثر عبور تابش از آشکارساز است این نوع از آشکارسازها را آشکارسازهای گازی می گویند. اتاقک یونیزاسیون یا شمارنده یونیزاسیون نوعی شمارشگر یا آشکارساز گازی است که اساس کار آن تبدیل افت پتانسیل ایجادشده دراثر یونش به یک پالس الکتریکی است که دامنهء این پالس متناسب است با تعداد یون های تولیدی آن هم متناسب می شود با انرژی تابش هسته ای که وارد آشکارساز شده است.
ساختار یک اتاقک یونیزاسیون:
اتاقک یونیزاسیون را می توانیم به صورت یک خازن با صفحات موازی تلقی کنیم که ناحیه بین صفحات آن را گازی که معمولاً هواست پرکرده میدان الکتریکی دراین ناحیه مانع از ترکیب مجدد یون ها و الکترون ها می شود و برای درک بهتر وضعیت درون اتاقک باید گفت درحالی که ابری از الکترون ها به سوی صفحه متصل به پتانسیل مثبت رانده می شود یون های مثبت به طرف صفحهء دیگر خازن سوق داده می شود.
برای ورود دسته پرتوها به داخل اتاقک ، روی بدنه جانبی اتاقک سوراخی تعبیه شده است و برای اینکه پرتوهای ورود بتوانند بدون برخورد به مانعی (بجزهوا) از اتاقک خارج بشوند درمقابل همین سوراخ ، روی بدنه مقابل سوراخ وسیع تری ایجاد شده است.
طرز کار اتاقک یونیزاسیون:
هنگامی که پرتوها از سوراخ اول وارد و از سوراخ دوم خارج می شوند، درمحدودهء طول مسیر خود ، حجم مشخصی از هوای درون اتاقک را یونیزه می کنند. یون های تولیدشده تحت تأثیر میدان الکتریکی که دارد به سمت یکی از صفحات حرکت می کند تا به آن برسد. با اندازه گیری مقدار بارالکتریکی که به یکی از صفحات رسیده است و بادانستن مقدار حجم هوایی که درآن یون سازی صورت گرفته می توان به کمیت پرتو پی برد. برای اندازه گیری دقیق مقدار پرتوها بااین وسیله نکات مهم زیر رعایت می گردد:
۱- ابعاد اتاقک طوری انتخاب می شود که پرتوهای یون تمام انرژی خودشان را درون اتاقک از دست بدهند و به همین دلیل ابعاد اتاقک تابع انرژی پرتوهاست.
۲- باگذاردن مانع کافی درسرراه ورود پرتوها به جز آنچه ازسوراخ تعبیه شده وارد اتاقک می شود، جلوگیری می شود.
۳- سعی می شود که بین دوصفحهء فلزی و بخصوص در محدوده ای که یون ها جمع آوری و اندازه گیری می شوند شدت میدان الکتریکی یکنواخت باشد و به همین سبب است که یکی از صفحات جاذب یون ها به سه قسمت تقسیم می شود و فقط یون هایی که در محوطه میانی اتاقک تولید می شوند جمع آوری و اندازه گیری می شوند.
۴- بادخالت دادن ضریبی که مربوط به تأثیر درجه حرارت و فشار درحجم هوای مورد تابش است نتایج حاصل اندازه گیری ها تصحیح می گردد.

۱۳۹۸-۷-۱۵ ۱۵:۳۶:۲۳ +۰۰:۰۰