شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
//انواع ویژگی های شکل

انواع ویژگی های شکل

      محیط:

محیط شکل عبارتست از طول مرز شکل.همانطور که از تعریف این پارامتر مشخص است مقدار محیط وابستگی مستقیم به ناحیه داخل مرز ندارد و از ویژگی‌های وابسته به مرز محسوب می‌شود. در تصاویر دیجیتال تعداد پیکسلهای پیرامونی یک شکل را مرز شکل گویند. طول کوتاهترین منحنی محدب محیطی بر روی شکل را محیط محدب گویند.

     انحنا

میزان تغییرات شیب بر روی مرز یک شکل معرف پارامتر انحنا است.با توجه به اینکه این پارامتر متناسب با تغییرات شیب بر روی مرز شکل می‌باشد، این پارامتر نیز به عنوان ویژگی متناسب با مرز برشمرده می‌شود.

از آنجا که در تصاویر دیجیتال، منحنی‌ها از پاره‌خطها تشکیل شده اند، تعریف انحنا در این تصاویر کمی تغییر می‌کند. اختلاف شیب بین دو پاره‌خط منتهی به یک نقطه معرف انحنا در آن  نقطه می‌باشد.به منظور محاسبه انحنا در نقطه (x_i,y_i) از رابطه زیر استفاده می‌کنیم.

[tan^(-1)⁡((y_(i+k)-y_i)/(x_(i+k)-x_i ))-tan^(-1)⁡〖((y_i-y_(i-k))/(x_i-x_(i-k) )) 〗 ](mod 2π)

در صورتیکه انحنا در یک نقطه مثبت باشد نمایانگر تحدب در آن قسمت و اگر منفی باشد نمایانگر تقعر در آن قسمت است.

فشردگی

این پارامتر میزان دایروی بودن یک شکل را نشان میدهد[۲۲]. این پارامتر به ازای یک دایره برابر با عدد ۱ خواهد بود و هرچه از این عدد دور شود مبین وجود تضاریس و ناصافی مرز شکل خواهد بود. به منظور محاسبه این پارامتر از رابطه زیر استفاده می‌کنیم[.
compactness=(perimeter^2)/(4π*area)

      دوران:

به منظور محاسبه این پارامتر بایستی در ابتدا کوچکترین بیضی محیطی بر روی شکل را یافت. زاویه بین محور اصلی بیضی مذکور و محور افق بیان‌گر پارامتر دوران می‌باشد.

    محوراصلی و فرعی:

این دو پارامتر شاید به تنهایی کاربرد خاصی نداشته باشند ولی در محاسبه بعضی از پارامترهای مهم به کار می‌روند.نقاط مرزی روی محور اصلی، فاصله دو نقطه از مرز یک شکل هستند که نسبت به سایر نقاط ماکزیمم فاصله را از هم دارند. برای پیدا کردن نقاط مرزی روی محور اصلی، فاصله هر دو نقطه بر روی مرز را درنظر گرفته و بزرگترین این فاصله ها را منظور می‌کنیم.

محور فرعی پاره‌خطی است عمود بر محور اصلی که دو سر آن بر روی مرز قرار گرفته و دارای بیشترین طول می‌باشد.

      گریز از مرکز:

گریز از مرکز نسبت طول محور اصلی و محور فرعی است.این پارامتر برای دایره و مربع برابر ۱ می‌باشد.

    مساحت

پارامتر مساحت معرف میزان بزرگی سطح محصور در مرز می‌باشد.این پارامتر در تصاویر دیجیتال برابر تعداد پیکسلهای درون مرز می‌باشد.

۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۸:۰۵ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید