مقام اول در سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی ۱۳۹۷ | شرکت فنی و مهندسی درصا

مقام اول در سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی ۱۳۹۷