رتبه سوم واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۳۹۸ | شرکت فنی و مهندسی درصا

رتبه سوم واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۳۹۸