اولین رویداد سالانه هوش مصنوعی اصفهان ۱۴۰۲ | شرکت فنی و مهندسی درصا

اولین رویداد سالانه هوش مصنوعی اصفهان ۱۴۰۲