شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل ثابت

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل SH16 با خنک کننده هوا

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۸:۲۶ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل SH16 با خنک کننده هوا ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۸:۲۶ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-sH17

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۴۰:۲۹ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-sH17 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۴۰:۲۹ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sH19L

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۵:۴۲ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sH19L ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۵:۴۲ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-SH19

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۴:۲۹ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-SH19 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۴:۲۹ +۰۰:۰۰