شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH15

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۹:۵۴ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH15 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۹:۵۴ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH17

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH17 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SS18

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۵:۱۱ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SS18 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۵:۱۱ +۰۰:۰۰