شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/Camera housing Explosion Proof PTZ

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS18

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۱:۵۷ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS18 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۱:۵۷ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS15

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۱۹:۲۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS15 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۱۹:۲۳ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS11

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS11 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ- SS12

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۴:۴۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ- SS12 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۴:۴۳ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS10

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۹:۳۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS10 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۹:۳۳ +۰۰:۰۰