نوروز 1403

ز کــوی یــار مـی آید نسیـم بـاد نــوروزی

از این باد آر مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحـرا رو که از دامـن غبار غـم بیفشانی

به گلـزار آی کـز بلبل غـزل گفتن بیاموزی

حافظ شیرازی